Banner tutoriagrupal

LA TUTORIA PERSONALITZADA A ESO

A ESO diferenciem la tutoria grupal de la tutoria personal.

La tutoria grupal és la tutoria amb els alumnes que formen part del grup classe i el tutor és el conductor del grup. 

projectesprim 7

Està orientada a afavorir les relacions interpersonals, la cohesió del grup classe i la participació activa en la vida del centre i  a estimular la reflexió  sobre alguns  valors de la convivència en els diferents àmbits de la relació social, també li correspon portar a terme les actuacions previstes en la Programació General que afecten el grup.

La tutoria personal està dirigida a acompanyar de forma individual  l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, tenint en compte el seu desenvolupament acadèmic, personal i social; en fa el seguiment, recollint i   canalitzant  tota la informació provinent del propi tutoritzat i  del conjunt del professorat. El tutor personal aglutina tota la informació i s’entrevista amb la família per tal de coordinar els diferents àmbits del seu desenvolupament.

L’Escola compta amb tutors de grup i tutors personals perquè creu que en aquesta etapa cal una atenció el més individualitzada possible per tal  que el procés educatiu de l’estudiant estigui ben orientat i s’assoleixin de manera òptima, i en tots els àmbits d’actuació, els objectius.