banner infantil web

blog  Visita el Bloc d'Educació Infantil

 INFANTIL

A l’Educació Infantil, l’adult acompanya a l’alumne en la construcció dels seus aprenentatges, per tal que siguin significatius i li permetin establir relacions entre; les experiències, els coneixements previs i els nous continguts d’ensenyament.

També tenim en compte un tracte individualitzat on es respecten els diferents ritmes de maduració i tipus d’intel.ligències, que permeten als nens/es connectar amb els seus interessos i progressar en els seu desenvolupament.

Donem molta importància al treball dels hàbits i les rutines per tal d’organitzar mentalment a l’alumne i donar-li seguretat i així aconseguir una progressiva autonomia personal.

Seguim una metodologia socialitzada i convivencial, on es valora molt el treball cooperatiu i el de les emocions.

Treballem amb diferents metodologies segons els objectius que volem assolir:fotos infantil web 3

 Joc lliure. Pati educatiu

Ambients i racons de joc simbòlic.

Joc de regles: Tant en psicomotricitat com en el treball per espais. El nen ha de comprendre les normes de joc i acceptar-les.

Treball per projectes. Es creen situacions de treball en les que, a partir d’una proposta inicial, els infants han de buscar informació, relacionar-la, comprendre-la… per arribar a convertir-la en coneixement. Per aquest treball és fonamental, la col.laboració amb les famílies.

Tallers d’experimentació. Tenint en compte que l’infant té una gran curiositat pel què l’envolta, potenciem el seu esperit investigador i l’ajudem a sistematitzar les seves observacions.

Treball per espais. Treballem les arees instrumentals,  el llenguatge escrit i matemàtic a través del joc i la manipulació.

Potenciem la imaginació i la creativitat … els introduïm en el món de l’art a través de l’observació de l’obra de 3 pintors. I descobrim la música a través del treball sensorial i l’expressió corporal.  

Treballem l’anglès i les TIC com a eines fonamentals pel nostre futur.