Banner primaria 

blog   BLOC DE PLÀSTICA

 PRIMÀRIA

La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. I com a escola cooperativai segons el nostre Projecte Educatiu, fomentar els valors del treball cooperatiu,  l’educació emocional, la solidaritat, la llibertat personal, la igualtat, el pensament crític,  el compromís i l’esforç.Primaria 2018 8

Com a centre concertat completem l'horari lectiu amb una hora complementària diària, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques. A més, aquest curs hem començat el treball per projectes, amb l’objectiu de fomentar que l’aprenentatge dels nostres alumnes sigui útil i significatiu, per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. I a la vegada, potenciar el seu desenvolupament emocional, cognitiu i social. Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global. Els projectes es porten a terme durant 6 hores setmanals repartits en 3 franges de 2 hores.

Amb una especial rellevància, el treball d’educació emocional es realitza a l’àrea de valors socials i cívics i s’integra a totes les altres matèries, per tal de donar recursos als infants a l’hora de conèixer-se, gestionar les pròpies emocions, ser empàtics i respectar els altres,  

Un altre pilar important d’aquesta etapa és el foment dels hàbits saludables, a través de la matèria d’educació física, tant en la pràctica de l’esport com en el foment de l’alimentació equilibrada.

Per tal de fer un bon seguiment individual de l’alumnat per part de tot el professorat és indispensable la col·laboració. Escola i família han de formar equip per fomentar el desenvolupament personal i social de l’alumnat, tan en  l’aspecte intel·lectual com en l’emocional i moral, d’acord amb la seva edat.

A l’escola som una gran família i per nosaltres és molt important la implicació dels pares a l’escola.

Primaria 2018 4

A CICLE INCIAL preparem els infants per adquirir les habilitats i competències que els seran necessàries en el seu futur més proper.

És per això que donem molta importància a l’adquisició d’hàbits, de treball.

 

L’objectiu principal és motivar els alumnes perquè gaudeixin aprenent. Per aquest motiu, posem al seu avast  diferents estratègies i eines per a cada aprenentatge i arribar, d’aquesta manera, a tots els nens. A l’àrea de llengua practiquem la lectoescriptura de forma tradicional, amb ipads, amb el mètode Glifing, amb projectes amb la biblioteca municipal i amb racons.

 

De la mateixa manera, a l’àrea de matemàtiques es treballa a partir de diferents metodologies: racons, jocs, Kahoots, material manipulatiu, resolució de problemes per parelles…

 

 

 

 

El CICLE MITJÀ és una etapa on augmenta la curiositat pel món real, on considerem que l’alumnat ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. És per aquest motiu,  que treballem els continguts a parrutines i estratègies de resolució de problemes, que fomenten l’autonomia i el treball en equip.

Gràcies als càrrecs en el treball cooperatiu i per projectes, els ajudem a descobrir les seves fortaleses i els donem eines per superar les seves dificultats. Primaria 2018 6

 

 

tir de centres d’interès.

El treball que duem a terme a l’escola ens permet consolidar hàbits, fomentar l’autonomia, presentar reptes d’aprenentatge i fomentar valors per proporcionar als nostres alumnes les eines, habilitats i destreses que els seran necessàries per afrontar amb assertivitat aquesta etapa.

 

S’estableix una relació afectiva entre mestres i alumnes per crear un ambient de treball càlid i agradable, i que permeti que el treball, que s’adapti a la manera d’aprendre de cada alumne tenint en compte les intel.ligències múltiples.

 

Treballem per projectes per tal d’incentivar als alumnes a la recerca de nous coneixements a través de la investigació i del treball cooperatiu, combinant els aprenentatges dels continguts amb el desenvolupament de les competències.

 

En acabar el cicle mitjà, els alumnes poden realitzar l’examen Movers que permet disposar als alumnes  d’un títol oficial d’anglès avalat per Cambridge English, una intitució reconeguda mundialment. Això els dóna confiança per seguir estudiant i obtenir així títols més elevats. A més, correspon al nivell A1 del Marceuropeu comú de referència (MECR) per a les llengües.

 

Els alumnes de CICLE SUPERIOR al finalitzar, adquiereixen un hàbit d’estudi diari. Es tracta d’una revisió o estudi actiu dels continguts treballats a classe. Apareix també la necessitat d’aprendre a organitzar-se l’agenda i prioritzar les tasques. Cal que els nens i nenes siguin autònoms i es responsabilitzin de la seva feina.

Primaria 2018 2

 

El fet que els nens i nenes treballin en equip per aconseguir un objectiu comú fa que desenvolupin habilitats i compètències socials que els seran molt útils pel seu futur.

 

S’intensifica l’ús de les TAC per treballar la competència digital com a eina transversal en totes les àrees de coneixement. I per preparar els alumnes pel projecte 1X1 de l’Educació Secundària. Els projectes internacionals permeten posar els alumnes en situacions reals d’aprenentatge.