La Llar d'Infants

Presentació

Conscients del paper de l’escola en aquesta etapa, i complementant l'entorn familiar dirigim el nostre treball a  aconseguir un adequat desenvolupament  físic, afectiu, intel·lectual  i social dels nens i afavorir i potenciar el seu desenvolupament integral. 

Procés d'adaptació

 El període d’adaptació és el camí o procés mitjançant el qual el nen i la nena van elaborant des del punt de vista dels sentiments, la pèrdua i el guany que li suposa la separació, fins a arribar voluntàriament a una acceptació interna de la mateixa.

CIMG6061 Copy

Per això, cal preveure que tots necessiten un període d’adaptació; tenint en compte que serà diferent per a cada nen i nena, tant pel que fa a la durada com a la manera de viure’l.

 Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu tracta d'integrar les metodologies més tradicionals amb els coneixements de la psicopedagogia moderna.CIMG7891 Copy

És per això que els APRENENTATGES PRIMERENCS tenen com a principal finalitat ser una eina per aconseguir un creixement harmònic i integral de l' infant oferint-li totes les oportunitats possibles per desenvolupar i potenciar les seves habilitats emocionals,  cognitives, físiques i intel·lectuals durant els primers anys de vida.

Atenent a la programació curricular de l'educació infantil, els nostres objectius són:

 • Promoure la felicitat del nen fent que se senti estimat.
 • Estimular el desenvolupament harmònic del nen i totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.
 • Oferir a l' infant la primera experiència de socialització fora de la família.
 • Promoure l'autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i emocional.
 • Treballar sobre la base d'una metodologia integradora que respecti les diferències individuals i ajudi a acceptar-les.
 • Desenvolupar la capacitat d'observar, explorar i experimentar amb els elements naturals i socials de l'entorn i de respecte al medi ambient.
 • Desenvolupar hàbits saludables pel que fa a l'alimentació, repòs i la higiene.
 • Aconseguir un domini psicomotor ajustat al moment evolutiu del nen.
 • Estimular l'actitud positiva davant les dificultats.
 • Desenvolupar la utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació.
 • Afavorir l'orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals amb relació al cos, als objectes i a les activitats quotidianes.
 • Introduir l'alumne en el món de l'anglès i de la música.
 • Compartir l'educació de l' infant amb la família, en el marc d'una relació d'intercanvi de criteris i experiències