TRETS D'IDENTITAT

L’Escola Paidos, Cooperativa d’ensenyament, és una institució sense intencions lucratives de caràcter cooperatiu, que es defineix com a aconfessional, plural i catalana:

Té Caràcter Cooperatiu: Comparteixen la responsabilitat del funcionament de la Cooperativa els mestres i el personal no docent que en formen part. La institució d’àmbit cooperatiu incideix globalment en l’educació de l’alumnat.

És Aconfessional: Com a escola laica que som, respectem la decisió personal de les famílies pel que fa a la incidència de la dimensió religiosa en la formació integral dels seus fills.

És Plural: Fomentem les actituds democràtiques i el respecte al pluralisme, informant de les diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions partidàries.

Es defineix Catalana: Pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del nostre país.

El català és la llengua pròpia vehicular i d'aprenentatge.

OBJECTIU EDUCATIU

Dirigim la nostra tasca educativa cap a l’educació integral de tot l’alumnat. Entenem com educació integral el desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i de convivència de l’alumne. Tot proporcionant ambients adequats i garantint els continguts que l’ajudaran a viure en societat.

Atenció a la diversitat: Es contempla la diversitat per facilitar oportunament l’aprenentatge, que cadascú necessita, aplicant unes activitats concretes que ajudin a l’alumne/a a assolir els objectius proposats.

Coeducació: La tasca educativa ha de fomentar que les persones, diversament, puguin desenvolupar totes les seves potencialitats independentment del seu sexe.

Corresponsabilitat: L’educació és una tasca compartida de pares, alumnes i mestres. 

INTENCIONALITATS EDUCATIVES

En la tasca d’educació i formació, l’escola té en compte:

VALORSPARTICIPACIÓ, RESPONSABILITAT I AUTONOMIA

S’aposta per una participació activa i creativa en contraposició a tendències de passivitat i apatia, fomentant l’expressió dels criteris individuals a la vegada que s’inculca respecte per a les opinions diferents.

S’orienta i es donen pautes per a què els alumnes actuïn, tant en el seu treball personal com d’organització de classe, prenent decisions amb responsabilitat.

El desenvolupament de les habilitat socials i uns correctes hàbits de treball i autonomia, han de proporcionar als alumnes seguretat en ells mateixos i l’autoestima necessària per a afrontar qualsevol situació d’una manera serena i adequada.

S’aprofita qualsevol situació a nivell de grup classe, a l’escola, fets socials,... per a reflexionar i fomentar la cooperació i solidaritat per mitjà de diàleg i participació.

ACTITUDSRESPECTE A SI MATEIX, ALS ALTRES I A L’ENTORN

S’aprèn a valorar, amb actitud receptiva, les diferències amb els companys i practicar la reciprocitat en els drets i deures.

Es fomenta l’observació de la realitat que ens envolta a fi d’aprendre a analitzar i interpretar els fets d’una manera coherent i crítica per tal de trobar els veritables valors.

Es valora com a imprescindible que coneguin les capacitats, habilitats i limitacions, tant pròpies com dels altres, i ho acceptin amb actitud constructiva.

DELS 4 MESOS ALS 16 ANYS 

“ LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA  

 

 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 

                               

ELS

ESPORTS

                                                                         

 

LES NOVES TECNOLOGIES

SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 

                                   

APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES