5

 

Aprenentatge de les llengües estrangeres

La llengua vehicular de la nostra escola és la catalana i així ho manifestem en la definició de la identitat del centre. Som conscients, però, que estem formant ciutadans del món i que, a més de conèixer la pròpia llengua, han de comptar amb un domini perfecte del castellà i amb un excel·lent nivell de l’anglès, llengua cada cop més necessària en la nostra societat.

Amb aquest objectiu portem a terme el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) amb l’assessorament de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat de Barcelona (UB).Es tracta d’usar les llengües estrangeres per a aprendre i aprendre a usar les llengües estrangeres, utilitzant l’anglès com a vehicle eficaç d’aprenentatge i comunicació dins l’aula.

El Projecte es concreta iniciant l’anglès a P1, amb una sessió setmanal, ampliant a 2 sessions a P2 , a 3 sessions a P3 i P4 i a 4 sessions a P5, amb un material específic, on es prioritza la narració de contes, cançons, jocs, flash cards (imatges),... com a suport
per al treball de vocabulari.

A Primària es treballen els continguts de les Ciències Naturals (Science) i a ESO s’ofereixen matèries optatives en anglès.

El curs 2011-2012 vam iniciar el Projecte “Cambridge English For Schools” ampliant les hores d’anglès instrumental i possibilitant que al final de cada cicle puguin accedir als exàmens per obtenir titulacions oficials (Starters a 2n de primària, Movers a 4t de primària i Flyers a 6è de primària, KET a 2n d’ESO i PET a 4t d’ESO). També disposem d’un auxiliar de conversa nadiu per estimular la capacitat comunicativa dels alumnes.

A partir dels 12 anys, els alumnes poden triar una quarta llengua, el francès, com a matèria optativa.